Filozofická fakulta zorganizovala konferencie s medzinárodnou účasťou

Filozofická fakulta diskutovala o estetike

Prvý ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Súradnice estetiky, umenia a kultúry pripravila vo štvrtok 5. novembra svojim účastníkom zaujímavé námety na spoločné diskusie. Konala sa pod záštitou Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty.

Doobedňajšia časť konferencie zahŕňala plenárnu sekciu pod vedením riaditeľky inštitútu, docentky Tatiany Pirníkovej, ktorá tento deň otvorila. V ďalších častiach si účastníci konferencie vypočuli napríklad prednášku profesora Ľ. Chalupku o kompozičnej estetike Romana Bergera.

Súradnice estetiky, umenia a kultúry možno interpretovať ako výsledok úvah o hľadaní spoločnej línie vedeckého smerovania a aktivít prešovskej estetickej a umenovednej školy. Jej hlavným cieľom bolo zosúladiť na jednej strane šírku záujmov s aktuálnou premenlivosťou a na druhej strane založiť vedecké podujatie s dlhodobejšou tradíciou. Každý ďalší ročník by mal so svojím základným názvom priniesť aj podtému, ktorá bližšie špecifikuje tematický rámec diskusií. Pre organizátorov je dôležité reflektovať problémy estetického myslenia pre umenovedné úvahy v oblasti teoretického myslenia vo všetkých druhoch umenia, a tiež problémy estetickej výchovy vo význame nástroja kultúry s cieľom nasmerovať človeka k estetickému prežívaniu života.

To, že sa ciele konferencie naplnili, potvrdila docentka Pirníková: „Podujatie prebehlo v štandardnom režime zadaných tematických okruhov a potvrdilo moje presvedčenie, že konfrontácia poznatkov a skúseností, prezentovaná kolegami z partnerských pracovísk, je pre napredovanie odboru potrebná, priam nevyhnutná.“

Medzinárodná konferencia o ruskom jazyku venovaná profesorovi Sipkovi

12. novembra 2015 sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove už ôsmykrát konala Medzinárodná konferencia Inštitútu rusistiky s názvom Hľadanie ekvivalentnosti VIII.

Konferencia niesla podtitul Ruský jazyk a spoločnosť v minulom storočí a tento rok privítala mnohých pedagógov z našej univerzity, ale i pozvaných hostí. Výstup zo vzájomných rokovaní v podobe zborníka bude venovaný profesorovi Jozefovi Sipkovi pri príležitosti jeho životného jubilea.

Prednáškovú časť otvoril profesor Jozef Sipko, ktorý sa publiku predstavil s témou Východ – Západ: hľadanie hodnôt. Profesor Sipko vidí najväčší prínos takýchto stretnutí v osobných kontaktoch, pričom vo svojich výskumoch poukazuje na to, že jazyk je hlavným ukazovateľom, prostredníctvom ktorého vieme identifikovať národ, a zároveň je zrkadlom, ktoré nám ukazuje, akí sme.

Ak sa vám tento rok nepodarilo konferencie zúčastniť, príspevky si budete môcť prečítať budúci rok v konferenčnom zborníku.

Konferencia venovaná slovenskej literatúre

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy v dňoch 12. – 13. novembra 2015 zorganizovala štvrtú medzinárodnú konferenciu s názvom K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000.

 

„Som veľmi rád, že sa takéto konferencie konajú na pôde našej univerzity,“ povedal dekan Filozofickej fakulty Vasil Gluchman, ktorý sa zúčastnil na jej otvorení. Tému aj hostí predstavili hostitelia profesorka Marta Součková a docent Ján Gavura, ktorí zároveň prezentovali zborník z minuloročnej konferencie.

Jednotlivé príspevky boli počas obidvoch dní rozdelené do 45-minútových blokov, po ktorých nasledovali podnetné diskusie. Tie sa venovali poézii, próze, dráme, tvorbe pre deti či dokonca hudbe a filmu. Autormi neboli len jazykovedci pôsobiaci na našej univerzite, ale aj hostia z ostatných univerzít na Slovensku a v Poľsku.

Konferencia sa konala v zasadačke dekana Filozofickej fakulty PU. Ak ste premeškali tento ročník konferencie, môžete si prezentované príspevky prečítať v budúcoročnom zborníku.

Veronika Andrejková, Patrícia Gnipová, Michaela Fedorová, Zuzana Nikorovičová, Simona Lazorová

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre