Mediálne štúdiá – zmena k lepšiemu?

Začiatkom zimného semestra 2015 prešiel študijný program masmediálne štúdiá významnou zmenou, ktorá sa nedotkla len názvu, ale aj samotnej štruktúry štúdia. Zmenu pocítili na vlastnej koži aj študenti starého programu, masmediálnici, ktorí si za pochodu zvykali na nový program – mediálne štúdiá. V čom sa nové štúdium odlišuje od starého, ako ovplyvnilo celkovú výučbu a aké výhody ponúka študentom, sme sa opýtali kompetentných pedagógov.

 

Prečo sa vlastne menil študijný program?

Vedúci Katedry komunikačných a mediálnych štúdií, Michal Bočák, nás oboznámil s tým, čo predchádzalo zmene študijného programu: „Rozhodli sme sa pre radikálnejšiu úpravu programu, a to predovšetkým z toho dôvodu, aby mal bližšie k súčasnému zameraniu výskumu a vyučovania médií nielen u nás, ale i vo svete. Zvažovali sme, čo nové a špecifické chceme a môžeme ponúknuť, a snažili sme sa to čo najefektívnejšie skombinovať s tým, čo sa od nás oficiálne vyžadovalo. Riadili sme sa pri tom opisom študijného odboru, ktorý štandardizuje podobu štúdia médií na Slovensku.“

 

Bočák tiež uviedol, že okrem nevyhnutných tém a predmetov, ktoré určuje spomínaný opis, sa do študijného programu mediálne štúdiá rozhodli zapojiť i také predmety, ktoré vyjadrujú špecializáciu na jednotlivé sféry výskumu realizované práve na našej univerzite. „V tejto akreditácii sme výrazne posilnili praktickú stránku štúdia cez rôzne predmety, ako napríklad praktiká mediálnej produkcie či rečové praktiká. Už samotnými názvami mnohých predmetov sme sa teda snažili dať najavo, že majú byť zamerané viac na tvorbu ako interpretáciu. Štúdium sme rozšírili aj o viacero predmetov odrážajúcich to, čo primárne skúmame, napríklad popkultúru, detské publiká či šport a identity v médiách,“ hovorí Bočák.

Dodal, že zmena študijného programu vyžadovala i výraznejšie zapojenie takých predmetov, ktoré neboli dosiaľ povinné, ako napríklad mediálna výchova. Ako študentky mediálnych štúdií nás zaujímalo, v čom spočíva zmena názvu: „Názov študijného programu vyjadruje našu snahu stotožniť sa s pohybom, ktorý prebieha vo svete a smeruje od masmédií k médiám,“ objasnil vedúci Katedry komunikačných a mediálnych štúdií, Michal Bočák.

 

Výhody nového programu a tradícia Prešovskej univerzity

O celkových zmenách týkajúcich sa prechodu na vynovený program, ako aj o jeho výhodách, nám porozprával aj Juraj Rusnák: „Za najvýraznejšiu zmenu považujem to, že po sedemnástich rokoch komisia schválila pre študijný program mediálne štúdiá všetky tri stupne, teda je možné študovať na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni.“ Zmena sa uskutočnila na základe opisu daného programu v súvislosti s nariadením ministerstva školstva. Výrazne sa tým posilnil ráz mediálnych štúdií ako interdisciplinárneho odboru, najmä so zameraním na spoločenské vedy.

 

Podľa docenta Rusnáka sa študijný program posunul správnym smerom. Otvorili sme sa viac svetu a zároveň sme jedineční v oblasti skúmania semiotiky a komunikácie. Vychádzali sme aj zo záujmu Európskej únie, ktorá sa snaží zbližovať mediálne štúdiá viacerých krajín, podobne je na tom napríklad Česká republika, Poľsko či Veľká Británia.“ Rusnák zároveň vidí výhody štúdia na Prešovskej univerzite v tom, že jej tradícia vychádza z lingvisticko-komunikačného prostredia. Hlavnými výhodami pre študentov je aj posilnenie ponuky predmetov, profil absolventov a uplatnenie v praxi tak, aby študenti získali kompatibilný súbor vedomostí, znalostí, zručností a iných vlastností.

Komplikácie spočívali v tom, že sa museli „prekopávať“ oba študijné programy, a to okamžite a s rýchlym postupom. Preto sa zmeny dotkli aj študentov, ktorí si zvykali na nový program za pochodu. Zároveň však Juraj Rusnák dodáva, že zmeny boli uskutočnené s minimom problémov vďaka pochopeniu katedry a vedenia školy a v neposlednom rade vďaka vľúdnosti študentov.   

 

 

Názory ďalších vyučujúcich na zmeny

S novým študijným programom boli spokojní aj ostatní vyučujúci, ktorých sme sa opýtali na názor. Jozef Mergeš oceňuje vykonanú zmenu a celkovo vníma nový študijný program ako kvalitnejší a modernejší. Zároveň sa domnieva, že nový program ponúka študentom viac variability, a to najmä vďaka možnosti kombinovať relatívne príbuzné predmety v rámci oblastí, na ktoré sa chcú študenti počas štúdia špecificky zameriavať.

Eva Peknušiaková, ktorá sa zameriava najmä na rozhlasové predmety, vníma najvýraznejšiu zmenu hlavne v reorganizácii jednotlivých predmetov a tiež v presune niektorých predmetov z vyššieho ročníka do nižšieho. Podľa jej slov ide o zmeny, ktoré sú kompromisom, pretože pri niektorých predmetoch sa hodinová dotácia zvýšila, pri iných zasa znížila. V rámci výučby jej pribudol napríklad aj nový predmet s názvom Rozhlasová tvorba, ktorý sa zameriava na praktickú prácu v rozhlase.

Dominika Sedláková a Sonja Tokárová

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre