Prednáška o fikčných svetoch a teórii rozprávania

Dňa  9. novembra usporiadal na našej univerzite Inštitút romanistiky Filozofickej fakulty prednášku známeho českého naratológa doc. Dr. Bohumila Fořta, PhD., ktorá sa konala v priestoroch zasadačky dekana FF PU. Na prednáške pod názvom Fikčné svety a teória rozprávania sa zúčastnilo približne 50 poslucháčov, väčšinu tvorili študenti, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku.

 

Docent Fořt začal prednášku priblížením teórie fikčných svetov. Zameral sa na zdroje tejto teórie, medzi ktoré zaradil napríklad logiku, poetiku, lingvistiku či filozofiu. Jednotlivé pojmy zjednodušil vysvetľovaním s použitím príkladov – objasnením fikcie pomocou spôsobu písania autorky Jane Austenovej.

Druhú časť prednášky tvorila teória rozprávania, ktorú sa Fořt pokúsil objasniť vysvetlením narácie, teda príbehovosti ako základného prvku rozprávania. Okrem iného sa prítomní mohli dozvedieť, že teória fikčného sveta a teória rozprávania sú hlboko prepojené, a to najmä na báze spomínaného naratívu. Pozitívny ohlas u prítomných študentov vyvolalo najmä pútavé rozprávanie o extenzionálnej a intenzionálnej štruktúre fikčného sveta, ktoré vyjadrujú spôsob podania informácie, čo môže ovplyvniť samotné ponímanie rozprávania. V tejto časti využíval prednášajúci aj vtipné príklady z praxe. Na svoje si prišli aj študenti mediálnych štúdií, pretože docent Fořt prepojil teóriu fikčných svetov aj s médiami.

Bohumil Fořt je český literárny teoretik a vysokoškolský učiteľ. Venuje sa teórii literatúry, literárnovednému štrukturalizmu, sémantike fikčných svetov, českej literatúre, ale aj sémantike a semiotike.

 

Dominika Sedláková

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre