Tlačová beseda o výsledkoch komplexnej akreditácie

Dňa 18. novembra sa v priestoroch rektorátu Prešovskej univerzity v Prešove konala tlačová beseda s rektorom univerzity profesorom Petrom Kónyom. Témou stretnutia bolo informovať študentov, ale aj širokú verejnosť o komplexnej akreditácii, ktorá donedávna prebiehala.

Komplexná akreditácia Prešovskej univerzity v Prešove sa začala už 1. 7. 2014 v súlade s plánom komplexných akreditácií a trvalo niekoľko mesiacov, kým bolo všetko schválené. Až doručením rozhodnutia akreditačnej komisie z ministerstva bola nová akreditácia úspešne odobrená.

 

Koncom roka 2013 sa začalo intenzívne pracovať na jej žiadosti. Podklady sa týkali dvoch hlavných oblastí, a to výsledkov vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a žiadosti o udelenie práv na študijné programy. Na konci júna 2014 boli všetky materiály odoslané elektronickou formou akreditačnej komisii. Vyhodnocovanie komplexnej akreditácie pokračovalo až do leta 2015, keď bol vypracovaný návrh hodnotiacej správy, ktorá bola v prítomnosti rektora schválená. „Dnes (18. 11. 2015, pozn. red.) sme dostali od pána ministra potvrdenú túto hodnotiacu správu spolu s právami na uskutočňovanie študijných programov.“

V hodnotiacej správe, sú obsiahnuté výsledky akreditačnej komisie, ktorá hodnotila rôzne aspekty činnosti univerzity. Podľa kritérií KZU hodnotené oblasti univerzity splnili a dosiahli potrebnú percentuálnu úspešnosť. KZU1 sa týkalo hodnotenia výkonu vo vede v jednotlivých oblastiach výskumu, KZU2 hodnotilo výstupy študentov doktorandského štúdia a KZU3 počet študijných programov 3. stupňa vo vzťahu k ďalším študijným programom. Prešovská univerzita v Prešove dosahuje v najmenej 60 % hodnotených oblastiach výskumu hodnotu najmenej B. Oblasti hodnotenia dosiahli podľa kritérií KZU1 72,22 %, KZU2 69,23 % a KZU3 72,22 %. Na základe týchto výsledkov akreditačná komisia uviedla, že Prešovská univerzita v Prešove bude ponechaná v kategórii univerzitných vysokých škôl. Najlepšie výsledky dosiahli humanitné a historické vedy, vedy o Zemi a environmentalistike a vedy o teológii.

Na tlačovej besede sa oceňovali aj jednotlivé fakulty a ocenení boli aj zamestnanci Prešovskej univerzity za dosiahnuté výsledky v procese komplexnej akreditácie. Na našej univerzite pôsobia aj mnohí študenti, ktorí sa okrem svojich študijných povinností zapájajú tiež do mimoškolských činností, ktoré vykonávajú nad rámec svojich študijných povinností. Na spoločnom stretnutí preto akademická obec a Akademický senát PU ocenili aj týchto študentov.

 

Júlia Funderaková

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre